fbpx
Giới thiệu về ưu tiên bản ghi MX

Giới thiệu về ưu tiên bản ghi MX

Giới thiệu về ưu tiên bản ghi MX
5 (100%) 1 vote

Bản ghi MX là gì?

Bản ghi MX nói cách khác là bản ghi trao đổi thư là loại bản ghi nguồn trong Hệ thống tên miền (DNS) chỉ định cách định tuyến e-mail Internet. Bản ghi MX định vị các máy chủ để gửi một e-mail đến.

Khi một tin nhắn e-mail được gửi qua Internet, một tác nhân sẽ thực hiện truy vấn DNS yêu cầu bản ghi MX cho tên miền của người nhận, là phần của địa chỉ email sau “@”. Tác nhân gửi sau đó cố gắng khởi chạy kết nối SMTP tới một trong các máy chủ này, mở bằng kết nối có số lựa chọn đầu tiên, gửi thông báo đến máy chủ đầu tiên mà kết nối có thể được thực hiện. Nếu không có bản ghi MX nào, yêu cầu thứ hai được thực hiện cho bản ghi A của tên miền thay thế.

Cơ chế MX không cấp khả năng cung cấp dịch vụ thư trên các cổng thay thế, cũng như không cung cấp khả năng phân phối chuyển phát thư trên một tập hợp các máy chủ thư có mức độ ưu tiên bằng cách gán giá trị trọng số cho mỗi máy chủ.

Sơ đồ bản ghi MX

Ưu tiên bản ghi MX

Một điểm quan trọng nhất là cách hệ thống ưu tiên hoạt động cho việc lực chọn MX. Ưu tiên của máy chủ MX có ý nghia mạnh mẽ bởi số tùy chọn có trong bản ghi DNS MX. Khi một máy khách từ xa thực hiện tra cứu MX cho tên miền, nó sẽ nhận được một danh sách các máy chủ và các số lựa chọn đầu tiên của họ. Bản ghi MX có số lượng lựa chọn đầu tiên nhỏ nhất có mức ưu tiên cao nhất và là máy chủ đầu tiên được thử.

Máy khách từ xa sẽ đi xuống danh sách máy chủ cho đến khi nó chuyển thành công tin nhắn hoặc bị từ chối vĩnh viễn do một máy chủ không thể truy cập hoặc nếu tài khoản thư không tồn tại trên máy chủ đó. Nếu có nhiều mục nhập có cùng số tùy chọn, tất cả những mục này phải được thử trước khi chuyển sang các mục có mức độ ưu tiên thấp hơn.

Kỹ thuật ưa thích của những người gửi spam là kết nối với các MX ưu tiên thấp nhất cho một miền nhằm tránh bất kỳ bộ lọc chống spam nào có thể đang chạy trên MX chính.

Nhận Email Pro

HostingNhanh Team

Đăng bình luận